Konkurs – Remazen Puzzle

Czas trwania: 15.11.2022 – 31.12.2022

Zadanie konkursowe: Opisz swoje wymarzone puzzle drewniane w formacie A4

Nagroda: Twoje wymarzone drewniane puzzle :)

Zwycięzca: munia_muniette

 

REGULAMIN

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jestem ja sama, jako osoba fizyczna i pod pseudonimem Fanpuzzli :)
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.11.2022 r. godz. 16:00:00, a kończy się dnia 31.12.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem: https://www.fanpuzzli.pl/konkurs-remazen-puzzle/

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, lub w serwisie Facebook lub w serwisie PuzzleForum
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) Organizatora.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na koncie Fanpuzzli pod postem oznaczonym hashtagiem #konkursfanpuzzli, lub w serwisie Facebook na stronie Fanpuzzli pod postem oznaczonym hashtagiem #konkursfanpuzzli, lub w serwisie PuzzleForum w temacie oznaczonym hashtagiem #konkursfanpuzzli, komentarza będącego odpowiedzią na zadanie: Opisz swoje wymarzone puzzle drewniane w formacie A4
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram, Facebook, PuzzleForum
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram, Facebook, PuzzleForum
d) naruszają regulamin serwisu Instagram, Facebook, PuzzleForum
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni jednego Zwycięzcę, który w ocenie Organizatora Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
2. Zwycięzcy zostaną przyznane puzzle wykonane według jego pomysłu z dostosowaniem do możliwości Organizatora – tj. wymiar puzzli nie przekroczy formatu A4 oraz będzie ze sklejki 3mm.
3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy Zwycięzcy wskazujący nazwę profilu (konta) na Instagramie lub Facebooka lub PuzzleForum na stronie Organizatora https://www.fanpuzzli.pl/konkurs-remazen-puzzle/ najpóźniej dnia 31.01.2023.
5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie w którym dokonał zgłoszenia konkursowego.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej, wiadomości zwrotnej z informacjami niezbędnymi do wykonania Nagrody według pomysłu Zwycięzcy.
7. Wysyłka odbywa się wyłącznie przez paczkomaty, Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wysyłki inną metodą.
8. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora do wskazanego paczkomatu przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do końca roku 2023 (tj. 31.12.2023) od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o wykonanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 i 8 powyżej danych niezbędnych do wykonania oraz przekazania Nagrody, Nagroda przepada.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: fanpuzzli@gmail.com
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail fanpuzzli@gmail.com
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Październik 2022″ na adres e-mail fanpuzzli@gmail.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres e-mail podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2022r.
4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

This site is protected by wp-copyrightpro.com